BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zabezpečenie obnovy bytového domu( zateplenie fasád, striech, suterénov…)

Správa bytov a nebytových priestorov

Ročné vyúčtovanie nákladov na prevádzku bytového domu

Analýza na zníženie energetických nákladov bytového domu v bytovom hospodárstve